x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

SEV AMERİKAN OKULLARI EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Burhaniye Mah. Resmi Efendi Sok. A Apt. No:4/1/1 Üsküdar, İstanbul” adresinde yer alan Sev Amerikan Okulları Eğitim Anonim Şirketi  (“Kurum”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 
 

Kişisel verilerinizin Kurum tarafından işlenme süreçleri konusunda detaylı bilgiler, Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda da yer almaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İş süreçlerinizde ve özlük dosyanız içerisinde saklanmak üzere toplanan kişisel verileriniz, iş ilişkisinin devamı süresince işveren sıfatının gerektirdiği yükümlülükler kapsamında kullanılır. 
 

Bu kapsamda, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, sağlık verisi gibi özel nitelikli kişisel verileriniz, eğitim bilgileriniz, finansal bilgileriniz, özlük bilginiz, yurt dışı iş seyahatleri halinde vize işlemleri için gerekli pasaport bilgileriniz, iş mailinden sürdürülen e-posta yazışmalarınız gibi kişisel verileriniz işlenmektedir.
 

İşveren sıfatının gerektirdiği veri işleme faaliyetleri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir:
 

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi
 • Çalışanlara yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Özlük dosyası tutulması
 • Kurum içerisindeki iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • İnsan kaynakları politikalarının yönetilmesi
 • Çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Hukuk işlerinin yürütülmesi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Kurum tarafından sağlanan iletişim araçlarının ve iletişim içeriklerinin denetlenmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.
 • Yönetim hakkı çerçevesinde kurumsal e-posta yazışmalarının takibi

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, iş ortaklarımıza, tedarikçilere, vergi danışmanlarımıza, hissedarlarımıza, grup şirketlerimize,  alt işverenlere, ilgili resmi kurumlara, çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil destek veya hizmet aldığımız tedarikçilere, Kurumumuzun sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. taraflara, kanunen yetkili kamu kurumları ile (Örn: Sosyal Güvenlik Kurumu) paylaşabilecek, yurtiçinde veya açık rıza vermeniz halinde veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkeler veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Kanun’un 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere riayet ederek yurtdışına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi fiziki veya sözlü olarak veya elektronik ortamda (e-posta, telefon veya elektronik ortamda yapılacak anketler gibi diğer yöntemlerle), güvenlik kameraları gibi teknik cihazlarla ya da sizlerin beyanları üzerine tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.
 

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilmektedir:
 

 • Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması,
 • Kanun’un m. 5/2 (a) hükmü uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kanun’un m. 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kanun’un m. 5/2 (ç) hükmü uyarınca hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kanun’un m. 5/2 (e) hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • Kanun’un m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması.


Özel nitelikli kişisel verileriniz ise Kanun m. 6/2 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde transfer edildiği tarafları öğrenme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Başvuru Formunu doldurarak Kurum’un yukarıda belirtilen adresine posta yoluyla veya iletisim@sev.org.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

 

Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.
 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.
 

Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.