x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

SEV AMERİKAN OKULLARI EĞİTİM A.Ş.

MEZUNLA STAJ BAŞVURU FORMU - AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerinizin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Burhaniye Mah. Resmi Efendi Sok. A Apt. No:4/1/1 Üsküdar, İstanbul” adresinde yer alan SEV Amerikan Okulları Eğitim A.Ş. (“Kurum”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tarafınıza ait kimlik, iletişim, eğitim bilgisi, mesleki deneyim, işyeri bilgisi gibi kişisel veriler; internet sitemizde yer alan “Mezun Başvuru Formu” hizmetimiz vasıtasıyla yapmış olduğunuz başvuru neticesinde toplanmaktadır. Mezun Başvuru Formu ile aktarmış olduğunuz bilgileriniz, başta bilgi temini, talep ve önerilerinizin alınması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mezunla staj programımıza ilişkin iş ve süreçlerin planlaması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 

Yine yukarıda sayılanların dışında hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi amacıyla, çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Kurumumuz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, iş ortaklarımıza, tedarikçilere, faaliyetlerimiz destek veren üçüncü kişilere,  Kurumumuzun sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçindeki 3. taraflar ile kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizde yer alan Mezun Başvuru Formu vasıtasıyla sunmakta olduğumuz hizmetten faydalanabilmeniz için toplanan kişisel verileriniz doldurmuş olduğunuz form aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.
 

Kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde transfer edildiği tarafları öğrenme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Kurumumuza iletebilirsiniz. Başvurularınızı “Burhaniye Mah. Resmi Efendi Sok. A Apt. No:4/1/1 Üsküdar, İstanbul”  adresine gönderme yöntemi ile de bizlere yönlendirebilirsiniz.
 

Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.
 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.
 

Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.