x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

SEV AMERİKAN OKULLARI EĞİTİM A.Ş.
 HES KODU KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Burhaniye Mah. Resmi Efendi Sok. A Apt. No:4/1/1 Üsküdar, İstanbul” adresinde yer alan Sev Amerikan Okulları Eğitim Anonim Şirketi  (“Kurum”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Başta kamu sağlığının korunması olmak üzere Kurumumuza bağlı okullardaki tüm çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, ziyaretçilerimizin sağlığının korunabilmesi, İl Hıfzısıhha Kurulu kararlarının uygulanması amacıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; tarafınızın ve sizinle temasa geçebilecek üçüncü kişilerin sağlığını koruma amacıyla işlenmektedir.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusundatüm çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, ziyaretçilerimizin ve kamu sağlığının korunması amacıyla işlenecektir. Bu veriler Sağlık Bakanlığı’nın sisteminden teyit edilmektedir. Kişisel verileriniz, HES kodu sorgusu neticesinde Kurum içerisine girmenizin uygun olmadığı sonucuna varılması halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme amacı ile sınırlı olarak, resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tarafınızca HES kodu uygulaması üzerinden sunulan QR kodu ve/veya sözlü olarak iletilen HES kodu aracılığıyla HES uygulaması üzerinden teyit edilerek işlenmektedir. Kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması ve İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.  Kişisel verileriniz Kanun’un 5/1. hükmü ve 6/2. hükmü uyarınca kişisel verilerin işlenme şartlarından açık rıza hukuki sebebine dayanılmak suretiyle işlenmektedir. 

 

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak Kurum’un “Burhaniye Mah. Resmi Efendi Sok. A Apt. No:4/1/1 Üsküdar, İstanbul” adresine posta yoluyla veya iletisim@sev.org.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.
 

Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.
 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.
 

Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.