“Edebiyat, deneyimlerin yadsınmaz özünü kuşaktan kuşağa aktarır. Böylelikle, bir ulusun yaşayan belleği olup çıkar.”

 

Alexandr Soljenitsin

 
Ülkelerin sözlü ve yazılı kültürleri tarihlerine olduğu kadar geleceklerine de ışık tutar. Türk masallarını ve efsanelerini okuyarak yüzyıllar öncesinin kültür, yaşam, yönetim ve politik ilişkileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir çocuğa kültürünü öğretmenin edebiyat kadar doğru ve zevkli yolu olmasa gerek. TAC’de öğretim sürecinin ilk adımı öğrencinin konuya ilgi duymasını sağlamaktır. Ardından merakını doyurabileceği kaynaklar sunulur. Türk Dili Edebiyatı söz konusu olduğunda okuma-uygulama-üretme süreçleriyle devam edilir.
 
Okumaların çoğu bireysel olsa da tiyatro, sunum, film gösterimi, gözlem, gazetecilik gibi etkinlikler ortaklaşa yürütülür. Sanat ve edebiyat gibi çok derin bir kültürün eğitimini vermek, geçmişten geleceğe sağlam bağlar kurmakla mümkün olur. Öğrenciler, Dede Korkut Hikâyeleri ile Yüzüklerin Efendisi arasında benzerliği gördüklerinde sanatın evrenselliğini kavrayacaklardır. 


 HEDEFLER

·           Ana dil bilinci oluşturur ve bu bilincin dil öğreniminin en büyük zemini olduğunun farkına varır.

·           Türkçeyi düzgün ve kurallarına uygun kullanarak, anlatım yeteneğini geliştirir.

·           Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin yapıtlarını okuyarak evrensel bakış açısı kazanır.

·           Edebiyatımızın seçkin örnekleriyle Türk dilinin zenginliğini tanır ve dili sever.

·           Aktif öğrenme yoluyla; düşünme, öğrenme, araştırma ve kendini yazılı ve sözlü ifade etme becerilerini geliştirir.

·           Okuduğunu anlar, anladığını yorumlar ve bu yolla edinilenleri birikime dönüştürür.

·           Karşılaştırma ve eleştiri yapabilme alışkanlığı edinir.

·           Okumayı yaşamın bir parçası haline getirir.

·           Yaratıcılığa değer veren bir ortamda etkili çözüm üretir.

·           Kelimelerin düşüncenin mayası olduğunu kavrar, düşünürken sözlü ve kültürel birikimden yararlanır.

·           Genelde sanat, özelde edebiyat eğitimi ile estetik beğeni düzeyini yükseltir.

·           Yerelden ulusala, ulusaldan evrensele giden bir değerlendirme yöntemiyle kendini ve çevresinde olup bitenleri anlar, kazanımlarının farkına varır.

·           Aktüel eğitim ve öğretim aşamalarına uygun bir düzeye ulaşır.

 

 

 

 

PROGRAM

HAZIRLIK TÜRKÇE

 

Hazırlık sınıfı Türkçe dersi haftalık 4 saattir. Bu derste, temel yazma becerilerinin kazanımı sağlanırken metin tahliline yönelik edebi metne giriş çalışmaları yapılmaktadır.  Müfredatın içerdiği dil bilgisi konularının yanında, dilin doğru kullanımını sağlamak için yazım ve noktalama, anlatım bozukluğu gibi konular işlenir. Türkçenin etkili kullanımının temel alındığı projeler ile (‘’Ben Kimim?’’ ve ‘’Temiz Türkçe’’ vb.) süreç desteklenir. Öğrencilere verilen temel yazma becerileri ile birlikte öğretilen belli başlı edebiyat anlayışları ve terimleri, lise Türk Edebiyatı ve Dil-Anlatım derslerine hazırlık niteliği taşır. Türkçe dersi müfredatı, öykü seçkileri ve Yaşar Kemal’e ait eserlerle desteklenmektedir.

 

 

 

DİL VE ANLATIM 9

  

9. sınıf Dil ve Anlatım dersi, haftalık 2 saatlik bir ders olup öğrencilerin Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarını, okuduklarını anlamalarını, yorumlamalarını ve bunları yazıya dökebilmelerini amaçlamaktadır. Dersin içeriğinde; iletişim, dil ve kültür, dillerin sınıflandırılması, Türkçenin tarihi gelişimi, ses bilgisi, yazım, noktalama, sözcük, cümle ve paragraf bilgisi konuları yer almaktadır. Derste okutulan güdümlü okuma kitapları (Patasana-Ahmet ÜMİT, Kayıp Aranıyor-Sait Faik ABASIYANIK) ile öğrencilerin roman analizi yapabilme ve okuduklarını doğru anlayabilme becerilerini geliştirir.

 

 

TÜRK EDEBİYATI 9

9. sınıf Türk Edebiyatı dersi haftalık, 3 saatlik bir derstir. Bu derste temel edebiyat bilgi ve kavramları öğretilmektedir. Öğrencilerin temel edebiyat bilgilerini öğrenmiş oldukları bu ders sonraki düzeylerde görülecek olan edebiyat derslerinin zeminini oluşturmaktadır.  Müfredat; metinlerin sınıflandırılması, sanat metinleri, anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinler         ( Öykü – Roman -Tiyatro ), coşku ve heyecanı dile getirmeye bağlı edebi metinler ( Şiir ) gibi edebiyatın temel bilgilerini içeren konulardan oluşmaktadır. Edebiyat zevkinin oluşturulması ve bu alana ait bilgilerin öğrenilmesi orijinal metinlerle, çeşitli görsel ögelerle ve güdümlü okuma kitapları (Cenk Hikayeleri, Fatih- Harbiye, Seçkin Öykü Örnekleri ) ile sağlanmaktadır. Bu derste yapılan proje ve sunum çalışmaları (Şiir projesi ve Masal projesi ) öğrencilere özgün üretim alanları yaratmaktadır.

 

 

 

DİL VE ANLATIM 10 

 

10. sınıf Dil ve Anlatım dersi haftalık 2 saatlik bir derstir. Bu ders; sunum, tartışma, panel, münazara gibi sözlü anlatım türlerini; anlatım özelliklerini, anlatım biçimlerini ve sözcük türlerini kapsar. Bu dersin sınırları içinde yer alan konular üniversite giriş sınavının ilk basamağında (YGS) önemli bir yere sahiptir. Yine üniversite giriş sınavının 2. basamağında (LYS ) ise, edebiyat bölümünden sorumlu öğrenciler için çıkacak edebiyat sorularının da paragraf, sözcük türleri kısmını kapsamaktadır.  Dolayısıyla öğrencilerin karşılaştıkları okuma anlama, paragrafta konu, paragrafın ana düşüncesi, yardımcı düşünceler, anlatım biçimleri, anlatım ilkeleri, anlatım türleri ve sözcük türleriyle ilgili tüm sorular 10. sınıfın dil ve anlatım dersi müfredatıyla paralellik göstermektedir.

Öğrencilere verilen proje ödevleriyle bilgiyi planlama, aktarma ve doğru kullanma becerilerinin öğrenilmesi sağlanır.

Müfredat ilk dönem “Simyacı”, ikinci dönem “Serenad” romanlarıyla desteklenir. Güdümlü okunan romanlarla da eseri anlama, yorumlama ve verilmeye çalışılan mesaj/mesajları sorgulama, eleştirel düşünme becerileri kazanılır.

 

 

TÜRK EDEBİYATI 10

 

10. sınıf Türk Edebiyatı dersi, haftalık 3 saatlik bir ders olup öğrencilerin bu derste Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütleri ve bu dönemleri karşılaştırmalı olarak kavramalarını amaçlamaktadır. Dersin içeriğinde; tarih içinde Türk edebiyatının yeri ve önemi, sözlü ve yazılı dönem Türk edebiyatı, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı, halk edebiyatı gibi konular ayrıntılı bir şekilde yer almakta ve bu konular güdümlü okuma kitapları (Bab-ı Esrar-Ahmet ÜMİT, Kürk Mantolu Madonna-Sabahattin ALİ) ile desteklenmektedir. Dersin içeriğine yönelik uygulanan proje, tartışma, drama gibi yöntem ve tekniklerin yanı sıra düzenlenen gezilerle öğrencilerin kalıcı bir şekilde öğrenmesi amaçlanmaktadır. Konuları karşılaştırmalı bir şekilde içeren 10. sınıf Türk Edebiyatı dersi öğrencilerin konulara farklı açılardan bakmalarını ve bu sayede sentez, analiz ve değerlendirme yapabilme becerilerini geliştirmektedir.

 

 

 

 

 

DİL ve ANLATIM 11 

 

11. sınıf  Dil ve Anlatım dersi öğrencilerin seçimlerine göre haftalık 2 veya 5 saatlik bir derstir. Müfredat aynı olmasına karşın, 5 saatlik dersin metin detayları, incelemeleri, uygulama çalışmaları, projeleri 2 saatlik derse göre farklılık gösterir.

Bu dersin içeriği daha çok öğretici metinler üzerinedir. Bunun yanında ders içeriği ders kitabında yer alan etkinliklerle ve ders öğretmeninin hazırlamış olduğu çalışma kâğıtları ile desteklenmektedir. Öğrenciler bu derste sözlü anlatım ve okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini geliştirir. Makale, deneme, söyleşi, günlük, fıkra, gezi yazısı gibi türlerin özelliklerini kavrar ve bu türlerde yazı yazabilirler. Çeşitli etkinliklerde veya sunumlarda topluluk önünde hazırlıksız konuşabilirler. Ders içeriği üniversite sınavının hem 1. hem de 2. basamağını desteklemektedir.

Müfredat; Kuvayı Milliye Destanı, Yabancı gibi kitaplarla desteklenir. Bu derste, dersin içeriğine ait konuların üniversite sınavı ile ilişkilendirilmesi ve buna yönelik deneme sınavlarının hazırlanması söz konusudur.

 

 

TÜRK EDEBİYATI 11

 

11. sınıf Türk edebiyatı dersi haftalık 3 saatlik bir derstir. Müfredat 3 ve 5 saatlik derslerde aynı olmasına karşın 3 saatlik derslerde metin sayısı ve konuların detaylandırılası farklılık gösterir.

 

Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının konu edindiği bu derste edebiyatımıza giren ilk türler, Batılılaşma devri Türk edebiyatının çeşitli dönemleri ( Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Milli edebiyat) yazarları ve eserleri incelenir. Batı edebiyatı akım, temsilci ve eserlerinin Türk edebiyatına dönem bazlı etkisi de dersin içeriğinde yer alır. Müfredat; hem Türk edebiyatından hem de dünya edebiyatından güdümlü kitaplarla desteklenir.  ( Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Kumarbaz, Yaban, İvan İlyiç’in Ölümü ) Öğrencilerden sentezler oluşturmaları, karşılaştırmalar yaparak, eleştirel düşünerek bilgiye ulaşmaları beklenir.

 

3 saatlik Türk edebiyatı dersinin müfredatı, Türkiye’deki üniversitede sayısal alan seçecek öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle bu dersi sayısal alana yönelecek öğrencilerin seçmesi tavsiye edilir.

Ayrıca öğrenciler 5 saatlik ders sayesinde konuların detaylarını, şair ve yazarların eserlerini daha yakından tanıma fırsatı bularak genel kültür açısından geniş bir donanıma sahip olurlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

DİL ve ANLATIM 12

 

12. sınıf Dil ve Anlatım dersi haftalık  2  veya 5 saatlik bir derstir.  Derslerde müfredat aynıdır; ancak 5 saatlik derste daha detaylı bir öğretim metodu uygulanır.  Bu derste, edebi metinlerin ayırıcı özellikleri, metinlerin türleri ve bu türde eserler veren Türk ve Batı yazarları incelenir. Öğrenciler okudukları ve dinledikleri inceleme ve araştırma yazılarının ortak özelliklerini; dergi ve gazetelerdeki popüler, öğretici yazılarla bilimsel yazıların farklılıklarını, bir yazarın, bir bilim adamının, bir düşünürün kişisel deneyimlerini, gözlemlerini ve kanaatlerini ifade eden öğretici yazıların ortak ve farklı yönlerini açıklayarak bilimsel yazıların amaçlarını belirler.

 

Dersin amacı öğrencilerin sanatsal metinlerin ayırıcı özelliklerini fark etmesi ve edebi anlamda okuma yazma zevkinin oluşmasıdır. Bunun yanında metin türlerine ait belirleyici özellikleri öğrenmeleridir. Müfredat, “ Dönüşüm” romanı ve bazı metin seçkileriyle desteklenir. Öğrenciler, eserlerin türleri, yazar eser ilişkileri ve eşleştirmeleri gibi LYS konularıyla doğrudan ilişkili, geniş ve detaylı bir bilgiye sahip olurlar.

3 saatlik seçmeli Dil ve Anlatım dersinin müfredatı, Türk üniversitelerinde sözel alanı seçecek öğrencilerin okuma, anlama, değerlendirme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir. 

2 saatlik dil ve anlatım dersinin müfredatı, Türk üniversitelerinde sayısal alanı seçecek öğrencilerin okuma, anlama, değerlendirme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmiştir.   çoktan seçmeli üniversite sınavına yönelik çalışmaların yapıldığı bu derste sanatsal anlamda yapılan çalışma

 

 

 

 

 

 

TÜRK EDEBİYATI 12 

 

12. Sınıf Türk Edebiyatı dersi müfredatı haftalık 3 ve 5 ders saati olarak iki farklı şekilde planlanmıştır. Bu dersin kapsamını 1923-1940 arası dönem, 1940 sonrası ve günümüze kadar olan Türk edebiyatı, bu dönemlerdeki örnek metinler, edebi türler, edebi topluluklar, şair ve yazarlar oluşturmaktadır. 3 saatlik müfredatta detayına girilemeyen ya da işlenemeyen pek çok sanatçı, dönem, edebi topluluk ve örnek metin 5 saatlik dersle ayrıntılı biçimde verilmektedir. Bu ders sözel alana yönelen öğrencilerin hem okul sınavlarında  hem de LYS’de daha başarılı olmalarına imkan tanımaktadır. Ayrıca öğrenciler Türk Edebiyatı dersi sayesinde daha fazla şair ve yazarı tanıma fırsatı bularak genel kültür anlamında da birikimlerini artırmaktadır. 

 

 

 

 

IB EDEBİYAT A 11-12

 IB Diploma Programı 2 yıllık bir programdır. Türkçe dersleri, 11. sınıfta 5 (Türk Edebiyatı-3 saat, Dil ve Anlatım-2 saat); 12. sınıfta 6 saatten (Türk Edebiyatı-4 saat, Dil ve Anlatım-2 saat) oluşmaktadır. Yüksek ve orta düzey olarak ikiye ayrılan derslerde orta seviyede (SL) 10, yüksek düzeyde (HL) 13 eser okutulmaktadır. Bu eserler sözlü ve yazılı olarak yorumlanmaktadır. Kendi kültürünü anlayıp buna değer verebilen, sorgulayan ve bağımsız düşünebilen, mantıklı ve ahlaki kararları inisiyatif alarak değerlendirebilen, akademik dürüstlük konusuna önem veren, topluma yapıcı katılımlarda bulunabilen bireylerin yetiştirilmesini esas alan özgün müfredat, ulusal müfredat konuları ile de desteklenmektedir.

 

 

 

 

ETKİNLİKLER

 

 • Yazar/Şair Söyleşi ve İmza Günleri
 • Şiir Dinletileri (Kış ve İlkbahar)
 • Roman, Öykü ve Şiir Posterleri
 • Tanınmış Kişilerle Röportajlar (Kariyerinde tanınmış kişilerle öğrencilerin yapacağı röportajlar sonucunda oluşan metinler okul bülteninde kullanılır.)
 • 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Etkinliği
 • Türkçe Tiyatro Kulübü (Mayıs Ayında Oyun Sergilenmesi)
 • Yaratıcı Yazarlık Kulübü (Gazete ve Dergi Çalışmaları)
 • Münazara Kulübü
 • Öykü Atölyesi

 

 

Proje Gezileri:

 • Mevlânâ - Şeb-i Arûs / Konya
 • Halk Şairleri –Karacaoğlan - Mut Şenlikleri
 • Yaşar Kemal Coğrafyası- Kadirli / Hemite Köyü
 • Yazar/Mekân: “İstanbullu Yazar ve Şairler”

 

Yarışmalar:

 • Sınıflar Arası Bilgi ve Kültür Yarışmaları
 • Sınıflar Arası Münazaralar
 • Özel Gün, Hafta ve Kişilerle İlgili Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları
 • Belirlenen Konu ve Temalarla İlgili Sınıflar Arası Öykü, Şiir, Makale ve Deneme Yarışmaları